banner_blog2.jpg
Shadow

胡民祥 美國陳文成教授紀念基金會理事 

這是一段悽慘的往事
這是一頁傷心的史實
這是一粒高貴靈魂的業績
這是一個有關火種的故事

希臘神話人物
浮鹿綿修士對天庭
偷火種來到人間
開創了數千年的希臘文明

南島語族的祖先
請飛鳥五擺對玉山
引火種到大水淹偆的眾山頭
延續了福摩莎原住民族的香火

唐朝年間三藏騎馬
去天竺取經十外年
帶轉去宗教的新火種
點出了怹中國一段光輝燦爛的文明

台灣起廟的師父
伊的心內有夢有火
起台北林口的竹林山寺
雕刻三藏取火種的故事

起廟老人的孫仔
對山寺行到二十世紀的現代世界
去大學專攻數學
對數字的宇宙取伊的經引伊的火

數學青年飛鐵鳥仔
橫過太平洋到北美洲新大陸
研究數理統計學
兼攻欲出頭天的民族學
六年文成
回歸美麗島嶼
帶轉去台灣民族論的火種

浮鹿綿修士偷火受苦刑數千年
三藏取火種轉去受歡迎
起廟老人的孫仔帶火種拄著魔鬼
死佇故鄉的蕃薯園

數學家的肉體死去
火種直直跳出來
跳到伊牽手的心頭
舞佇詩人的舌頭筆尖
飛去美術家的油布
飄入音樂家的耳孔
鑽向社會運動家的身軀

火種跳舞鑽飄飛
化成一遍火海
照出台灣民族美麗的光景

1992.8.3寫佇茉里鄉

 

台語詩欣賞